Periódico "El Raval"

Cada mes sale a la calle el periódico "El Raval" con información de lo que puede interesar a quienes viven y trabajan en el barrio del Raval. Para ver el periódico "El Raval" cómodamente, clica sobre el ejemplar que ves abajo. Se ampliará a toda la pantalla. Podrás pasar las páginas y en la parte superior podrás ver los controles para ampliar, arrastrar, etc.
Además del periódico, en este blog encontrarás algunos contenidos que quizás puedan interesarte también.

jueves, 28 de julio de 2016

Premi Joaquín Jordà

Bases del Premi Raval d’investigació Joaquín Jordà


1a. S’adreça a treballs inèdits d’investigació sobre ciències humanes i socials referents al barri del Raval de Barcelona, a partir de qualsevol disciplina.
Es valoraran especialment els treballs que incorporin l’anàlisi crític com a mètode, i una narració de caire divulgatiu que la faci assequible a un públic no especialista.

2a. Els treballs s’hauran de presentar redactats en català, impresos a una sola cara. L’extensió dels treballs serà com a màxim de 100 pàgines o 300.000 caràcters en format DIN A4, a doble espai, tipografia Times New Roman i a cos 12. Si s’escau els treballs es podran acompanyar de gràfics i/o fotografies. És condició indispensable presentar els treballs per quintuplicat en paper i una còpia en format digital, en condicions per a la seva edició immediata. Les obres presentades hauran d’anar acompanyades d’una plica tancada, a l’exterior de la qual es farà constar: Premi Raval d’Investigació Joaquín Jordà i el títol del treball i a l’interior, el nom, l’adreça, el telèfon de l’autor, una fotocòpia del DNI i l’adreça de correu electrònic.

3a. El termini de presentació de treballs s’iniciarà el 6 de febrer de 2017 i finalitzarà el 28 d’abril de 2017.
Els treballs s’hauran de lliurar al registre dels Serveis Centrals del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Rambles 88, 3a planta, de dilluns a divendres de 9 a 13h per correu certificat o personalment.

4a. S’atorgarà un primer premi dotat amb 1.800 €. Es podrà emetre un accèssit honorífic al segon millor treball. Si a criteri del Jurat cap dels treballs presentats té prou nivell o no acompleix amb les bases del premi, aquest serà declarat desert.

5a. El premi comportarà la publicació del treball premiat i serà editat per l’Editorial Virus durant l’any 2018.

6a. Les decisions referents a col·lecció, format, maquetació, portada i tiratge de l’edició del llibre premiat correspondran a l’editorial Virus.  El llibre es publicarà sota llicència Creative Commons Autoria – No comercial – No derivats, la qual permet la lliure circulació, copia i intercanvi de la obra, sempre que s’esmenti la seva autoria, no sigui alterat el seu contingut i no es distribueixi amb finalitats comercials. La relació entre l’editorial Virus i la persona autora del treball premiat es regirà pel contracte adjunt a aquestes bases (adjunt 1).

7a. La Biblioteca Sant Pau-Santa Creu del Consorci de Biblioteques de Barcelona, el CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques), el diari El Raval, GRECS (Grup de Recerca en exclusió i Control Social)  del Departament d’antropologia de la Universitat de Barcelona i l’Editorial Virus, de comú acord, designaran el jurat qualificador, que estarà constituït per persones designades per cadascun dels ens convocants, a raó d’una persona per centre.

8a. El veredicte del jurat serà inapel·lable. Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta pel mateix jurat.

9a. La resolució del jurat serà donada a conèixer a partir de l’2 d’octubre del 2017.

10a. Les obres no premiades no s’explotaran de cap manera.

11a. El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta pels organitzadors.

12a. Per a qualsevol qüestió sobre les bases del premi pot demanar-se informació als centres organitzadors.

13a.  Els participants autoritzen a BIBLIOTEQUES a que les seves dades personals, incloent noms, cognoms i veu i imatge en el seu cas, pugui ser reproduïda i publicada a través de qualsevol mitjà, incloent Internet i xarxes socials a les que Biblioteques tingui un compte, ÚNICA I EXCLUSIVAMENT en relació amb el present CONCURS o altres concursos realitzats per BIBLIOTEQUES. En cap cas aquesta autorització donarà dret als participants a rebre cap remuneració.

14a. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal les dades personals obtingudes seran incorporades en el fitxer “ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS” titularitat del CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA, degudament notificat a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb la finalitat de dur a terme la gestió de les activitats i els esdeveniments culturals que organitzen les Biblioteques de Barcelona, i que podran ser publicades a la pàgina Web de l’entitat així com a d’altres mitjans de difusió social. D’acord amb l’esmentada normativa teniu el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta adreçada al CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA, lliurada al Registre del Consorci de Biblioteques,  amb domicili a les Rambles 88, 3 planta, 08002 Barcelona, indicant tutela de drets.”
El Raval de Barcelona, juny de 2016

martes, 14 de junio de 2016

"Memoria y Reconcialiación" Mª José Hernando. Psicóloga

Todo ser humano ha vivido episodios que desearía no haber vivido. Episodios dolorosos que han dejado un registro en nuestra memoria. A veces han sido accidentes imprevistos, otras han sido traiciones de otras personas, otras fracasos, desilusiones graves, enfermedades, pérdidas dolorosas...

Cada acontecimiento de nuestra vida deja una huella en la memoria. Pero, contrariamente a lo que suele pensarse, esos episodios no quedan registrados solamente en imágenes. Quedan, sobre todo, gravados en forma de registros emocionales.

Tenemos que tener en cuenta que nuestra memoria actúa no solo como un «almacén de imágenes» de nuestro pasado. Nuestra memeoria es como un gran filtro en el que cada nueva experiencia deja un poso, agradable o desagradable, pero un poso que queda ahí y que será activado constantemente cada vez que una nueva vivencia atraviese ese filtro.

Pongamos un ejemplo. Imaginemos una persona que ha sido torturada con un encendedor. ¿Creen ustedes que esa persona percibirá los encendedores de la misma forma que cualquier otra persona que no haya pasado por esa misma experiencia?. Seguro que no.

Teniendo eso en cuenta, la cuestión es qué hacer con los recuerdos que nos hacen daño, con nuestros fracasos y frustraciones, con nuestras heridas más profundas. Es evidente que recrearnos en ellos no nos va a ayudar a vivir mejor lo que resta del camino. Que serán una carga que llevaremos en nuestro interior.

La reconciliación con el pasado aparace entonces como una «tarea de limpieza» sumamente importante para seguir avanzando con mayor libertad, con mayor firmeza, con más libertad y, probabalemente, con más posibilidades de ser felices.

¿Conoces tus heridas? ¿Conoces el contenido de tu propia mochila? Probabalemente sí. Aunque es posible que algunas se hayan incrustado tanto en tí que apenas las notes...lo cual no quiere decir que no estén tiñendo todo lo que vives del color de aquel dolor.

Afrontar la tarea de limpieza no es fácil. Algunas cosas están muy incrustadas y, como toda tarea penosa, la tendencia es a postponerla. Pero eso solo alarga en el tiempo el problema. Tarde o temprano deberíamos revisar nuestra memoria, revisar los recuerdos que más dolor nos produjeron y tratar de eliminar la carga negativa que dejaron en nuestro interior. A eso se llama «reconciliación con el pasado».

Si quieres ser más feliz, reconciliate con tu pasado. Limpia tu memoria